De familieberichten op deze website werden geplaatst
met toestemming van de opdrachtgever.

Gelet op de brede toegankelijkheid van het medium internet en de eindeloze
mogelijkheden van hergebruik van de daarop gepubliceerde gegevens voor
eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde
rouwbrief werd opgenomen zonder zijn toestemming verzoeken de informatie
over zijn persoon te verwijderen.

Bescherming van persoonsgegevens

Anthony Verheyden Uitvaartzorg BVBA hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Anthony Verheyden Uitvaartzorg BVBA geeft u daarbij volgende garanties: uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren.

Anthony Verheyden Uitvaartzorg BVBA treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

“Graag willen wij jou bedanken, voor de laatste goede
en mooie zorgen naar ons mamaatje toe! Dankzij jou
hebben we voor heel even onze mama terug gekregen!”